Obnovuje se Beseda pravoslavné mládeže

Milí pravoslavní mládežníci z Prahy a okolí!
S radostí vám oznamuji, že v našem katedrálním chrámu se, s požehnáním Jeho Vysokopřeosvícenosti vladyky Michala, arcibiskupa pražského a českých zemí, obnovuje Beseda pravoslavné mládeže sv. novomučedníků českých.
Jak víme, pravoslavná církev byla po událostech heydrichiády v roce 1942 rozvrácena a zakázána.
V roce 1945 byla obnovena Beseda pravoslavné mládeže a následně byla zasvěcena památce otce Vladimíra Petřka. Právě on se během svého pastýřství zabýval výchovou mládeže v chrámu a byl jedním z hlavních duchovních, který pomáhal ukrýt parašutisty v našem chrámu a následně byl za tento čin zastřelen gestapem. Stal se mučedníkem.
My dnes takto navazujeme na tradice výchovy pravoslavné mládeže při katedrálním chrámu.
Jak víme, mládežnické Besedy byly v Pravoslavné církvi v českých zemích poprvé zorganizovány v roce 1929, a to prací bývalého pravoslavného duchovního Josefa Žídka. Skoro každá farnost měla svou Besedu a z nich se skládalo České hnutí pravoslavné mládeže (ČHPM), které existovalo do roku 1936. Od roku 1936 eparchiální shromáždění rozhodlo vytvořit v rámci církevních obcí volná sdružení pravoslavné mládeže pod názvem ¨Beseda pravoslavné mládeže‘‘. Vedoucím Besed pravoslavné mládeže při ustředí církve byl v roce 1938 jmenován o. Jiří Novák.
Po válečném znovuzrození církve začaly být ve velkých farnostech otvírány farní Besedy mládeže. Takových besed bylo několik, a to ve farnostech Olomouc, Brno, Praha, Chudobín, Štěpánov, Přerov a další. Všechny Besedy měli koordinační centrum – Ústřední správu besed mládeže.
V minulých letech (od roku 1994) existovalo v rámci Pravoslavné církve v českých zemích Bratrstvo pravoslavné mládeže. Teď momentálně v naší eparchii nemáme žádný fungující kroužek, bratrstvo nebo besedu pravoslavné mládeže, kde by se mohla pravoslavná mládež scházet a zúčastňovat se církevního života. Proto je na čase zrodit život pravoslavné mládeže při našich obcích.
Cílem Besedy je probouzet a prohlubovat zájmy mládeže o pravoslavnou víru a duchovní život. Chceme pomoci mladému pravoslavnému člověku ukotvit intelektuální a morální hodnoty učení pravoslavné víry.
Vychovat z každého z vás uvědomělou křesťanskou osobnost, která bude zodpovědně vystupovat v každodenním životě, ve smyslu poskytování pomoci každému, kdo ji potřebuje.
Konkrétní úkoly Besedy jsou:
 formování pravoslavných představ o Bohu, světu a člověku
 výuka čtení Svatého Písma, Evangelia a jeho objasnění svatými otci; vysvětlení a osvojení pravoslavných dogmat Církve a Svatého písma z hlediska tradice svatých otců
 seznámení se s historií Církve včetně historie Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku
 objasnění obsahu a smyslu bohoslužeb; uvědomělá účast v liturgickém životě církve a pomoc při přípravě k přijímání sv. Tajin
 návod, jak se modlit v chrámu a jak doma
 výchova mládeže v duchu svatých evangelních přikázání tak, aby se tyto Boží zákony staly součástí jejich života
 objasnění křesťanských morálních zásad a jejich význam v současné době
 osvojení správného citového přístupu ke členům rodiny a svým blízkým, naučit se trpělivosti a starostlivosti o ně; vštípení návyků ke starostlivosti o nemocné a chudé
 seznámení se s církevním uměním
Beseda bude vyvíjet kulturní, hudební a vydavatelskou činnost, bude pořádat poutě a zájezdy na poutní místa a také může vyvíjet činnost spojenou se sociální a misionářskou službou církve.
Významnou součástí činnosti Besedy bude organizování prázdninových aktivit pro děti a mládež, např. různých volnočasových aktivit a brigád. V neposlední řadě bude organizovat letní tábory pro rodiny, děti a mládež.
Jak bude Beseda probíhat? V předem avizovaném termínu. Jedenkrát v týdnu bychom se scházeli v prostorách Katedrálního chrámu, kde mohou probíhat rozhovory, přednášky a setkání s různými duchovními nebo dalšími osobnostmi na duchovní témata.
Společně bychom jezdili na poutní nebo kulturní zájezdy. Připravovali bychom se a zúčastňovali bychom se církevních oslav, jako je Narození Krista, Vzkříšení atd. Také bychom se zúčastňovali bohoslužeb chrámových svátku jednotlivých pravoslavných obcí.
Nedílnou součástí našeho programu by bylo navštěvovat sociální zařízení.
Naším cílem bude zapojit se do církevního života a zbarvit ho mladým křesťanským duchem.
Co k tomu potřebujeme? Ochotu a vůli se spojit v jednu mladou křesťanskou rodinu, jejímž cílem bude vzdělání a výchova v pravoslavné víře.
Věřím, že výsledek takových setkání bude pro každého z nás přínosný. Nejenom, že se dozvíme více o naší víře, ale také vzájemně poznáme jeden druhého.
Zatím o sobě víme jen virtuálně. Jsme jako ovce bez pastýře. Víme jen, že je nás hodně, ale postrádáme osobní kontakt. Jako jednotlivci jsme slabí. Často si mnozí z nás nevíme rady a není se s kým poradit. Chybí nám někdo, na koho se můžeme s důvěrou obrátit.
Pojďme hledat přátele a partnery mezi sebou!
Beseda je pro mládež ve věku 15–35 let.
Zveme tímto všechnu pravoslavnou mládež z Prahy a jejího okolí, aby se přihlásila k Besedě pravoslavné mládeže sv. novomučedníků českých.
První setkání proběhne v pondělí 7. 12. v 18.00 v katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje.
prot. Vasilij Čerepko